Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

Jak odbywa się wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie? Kiedy trzeba ponownie podchodzić do egzaminu? Jak długa i kosztowna jest to procedura? Kto zwolniony jest z obowiązku wymiany? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, koniecznie przeczytaj poniższy artykuł!

 

Posiadanie prawa jazdy i samochodu to ogromne udogodnienie w codziennym funkcjonowaniu – zwłaszcza w sytuacji, gdy pracujemy w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania. Obywatele innych państw, którzy przyjeżdżają na dłużej do Polski, często decydują się na własny środek transportu ze względu na wygodę i większe szanse na znalezienie dobrej pracy. Ponadto wielu cudzoziemców podejmuje się w Polsce pracy w roli kierowców.

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie jest więc dla niektórych kwestią równie palącą, co uzyskanie pozwolenia na pobyt czy pracę. Kto i kiedy zobowiązany jest do wymiany prawa jazdy na polskie?

 

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

Aby legalnie kierować pojazdami w Polsce, musimy posiadać ważne prawo jazdy. Jak określa Prawo o ruchu drogowym – obowiązek posiadania prawa jazdy w celu legalnego prowadzenia samochodu dotyczy również cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym bez względu na powód. Jeśli po tym okresie nadal chcemy prowadzić samochód w Polsce, konieczna jest wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie. Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym sporządzona 8 listopada 1968 r. to międzynarodowy traktat, który określa ogólne zasady ruchu drogowego obowiązujące w krajach będących jego sygnatariuszami.

 

Prawo jazdy podczas krótszych pobytów

Podczas krótszych pobytów cudzoziemcy z państw, które są stroną Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym z 1968 r., mogą posługiwać się rodzimym dokumentem uprawniającym do prowadzenia samochodu. Z kolei obywatele państw niebędących sygnatariuszami tejże konwencji zobowiązani są do posiadania międzynarodowego prawa jazdy, którym mogą posługiwać się przez 185 dni pobytu w Polsce.

 

Kiedy nie trzeba wymieniać prawa jazdy na polskie?

W kilku sytuacjach wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie nie będzie konieczna po upływie wspomnianych 185 pobytu w Polsce. Posiadacze międzynarodowego prawa jazdy nie muszą martwić się taką wymianą. Do grona szczęśliwców należą również osoby, które posługują się prawem jazdy wydanym przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

 

Procedura wymiany prawa jazdy na polskie

Proces wymiany prawa jazdy na polskie nie jest skomplikowany. Należy jednak pamiętać o terminowości (nie przekraczać terminu 185 dni) oraz dopełnieniu wszystkich formalności. Obcokrajowcy lub ich pracodawcy mogą samodzielnie złożyć ten wniosek lub zlecić jego realizację firmom świadczącym takie usługi.

Na początku należy upewnić się, czy państwo, z którego pochodzi cudzoziemiec, jest sygnatariuszem Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym. Jeśli tak jest, obcokrajowiec może złożyć wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polskie.

 

Gdzie złożyć wniosek?

W zależności od miejsca zamieszkania wniosek można złożyć w: urzędzie miasta, urzędzie starostwa powiatowego (dotyczy mieszkańców miast na prawach powiatu), urzędzie dzielnicy właściwej (dotyczy mieszkańców Warszawy) lub Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dotyczy dyplomatów).

 

Z czego powinien składać się wniosek?

Kompletny wniosek składa się z:

  • wniosku o wymianę prawa jazdy,
  • kserokopii zagranicznego prawa jazdy,
  • tłumaczenia przysięgłego na język polski zagranicznego prawa jazdy,
  • kserokopii dokumentu tożsamości,
  • kserokopii karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do pobytu na terytorium Polski lub zaświadczenia o studiowaniu co najmniej od sześciu miesięcy,
  • dokumentu potwierdzającego adres zameldowania (w przypadku braku meldunku, należy zapytać w urzędzie o dalsze kroki),
  • aktualnego zdjęcia do prawa jazdy.

Dokumenty można samodzielnie wydrukować i wypełnić w domu. Drugą opcją jest skorzystanie z kopii dostępnych w urzędzie. Pracownicy urzędu z pewnością pomogą z ich uzupełnieniem na miejscu. Podczas składania wniosku obcokrajowiec zobowiązany jest do okazania oryginałów przekładanych dokumentów.

 

Ile to potrwa?

Proces wydania polskiego prawa jazdy potrwa do 9 dni roboczych od dnia potwierdzenia danych zawartych w dostarczonych dokumentach. Należy jednak pamiętać, że sam proces weryfikacji danych może potrwać nawet kilka tygodni. Prawo jazdy zostanie wydane z terminem ważności odpowiadającym terminowi ważności oryginalnego prawa jazdy z państwa pochodzenia.

 

Ile to kosztuje?

Opłata skarbowa podczas składania wniosku o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polskie wynosi 100,50 zł. Opłatę można uiścić zazwyczaj na dwa sposoby – stacjonarnie w kasie urzędu lub internetowo (przelewem na konto urzędu). Informacji o możliwych formach uiszczenia zapłaty należy zasięgnąć w urzędzie.

 

Odrzucony wniosek

W przypadku odrzuconego wniosku cudzoziemiec ma prawo odwołania się do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie należy złożyć w urzędzie, w którym rozpatrywany był wniosek, do 14 dni od otrzymania decyzji.

 

Wymiana dla obywateli państw niebędących stroną Konwencji wiedeńskiej

Posiadacze prawa jazdy z państw, które nie sygnatariuszami Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym, mają nieco utrudnione zadanie. Chcąc po upływie 185 dni w Polsce nadal legalnie prowadzić pojazd, zobowiązani są do zdania części teoretycznej egzaminu państwowego (w języku polskim, angielskim lub niemieckim). Kandydat powinien udać się do urzędu miasta odpowiadającego jego miejscu zamieszkania. Tam dowie się, jak przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego.

 

Zasięgnij pomocy ekspertów

W Aria Consulting świadczymy kompleksowe usługi legalizacji cudzoziemców w Polsce. Nasi specjaliści są do dyspozycji Twojej firmy – pomożemy Ci dopełnić wszystkie formalności związane z legalizacją Twoich pracowników niebędących obywatelami Polski. Skontaktuj się z nami, by sprawdzić, jak możemy Ci pomóc!

Z Arią działasz lepiej i możesz więcej. Zacznij od bezpłatnej konsultacji
    Więcej